Collegeprogramma gemeente Leeuwarden 2014-2018

Verder bouwen aan een krachtige gemeente

Saamhorigheid en energie. Ze vormen een stevige basis voor de komende collegeperiode!

Waar we staan

Anno 2014 is Leeuwarden een trotse en zelfbewuste gemeente. Bruisend. Dynamisch. Innovatief. Met een ruime keuze aan voorzieningen op het gebied van werk, onderwijs, zorg, winkelen, sport en cultuur. Betrokken bewoners vinden elkaar, bij lokale initiatieven in dorp of wijk. Natuurlijk kent Leeuwarden ook problemen. De werkloosheid neemt toe. Het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden is lager dan in de rest van Nederland. Als bestuur van deze gemeente richten wij ons daarom op mensen, werk, omgeving en bereikbaarheid. Zo bouwen we samen met anderen aan een krachtige samenleving.

Andere overheid, nieuwe taken

De gemeente krijgt er veel nieuwe taken bij. Op het gebied van werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en zorg voor de jeugd. We moeten meer doen met minder budget. Tegelijkertijd willen mensen meer zeggenschap over ontwikkelingen in hun eigen leefomgeving. We werken daarom toe naar een overheid die mensen, organisaties, samenwerkingsverbanden en buurtinitiatieven ruimte biedt. En die hen stimuleert om 'samen leven' vorm te geven. Een overheid die samen optrekt met mensen en hún oplossingen als uitgangspunt neemt voor wat ze doet. Daarbij doen we vaker een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Uiteraard zorgen wij voor een betrouwbaar vangnet, voor situaties waarin de samenleving zaken zelf niet kan organiseren.

Samen werken aan een sterke regio

Meer werk. Meer bezoekers. Een sterke (inter)nationale positie van stad én regio. De uitverkiezing van Leeuwarden tot Culturele Hoofdstad 2018 betekent een impuls voor de economie. Het is ook een kans om onze kernproblemen structureel aan te pakken. Cultuur als vliegwiel voor het bestrijden van armoede, het bevorderen van participatie, het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en het vergroten van werkgelegenheid. Veel economische en maatschappelijke vraagstukken spelen niet alleen in Leeuwarden, maar ook op andere plaatsen in de regio. Een gezamenlijke aanpak met provincie en gemeenten biedt dan meer kans op succes.

Frysk en meartaligens

We willen het Liwwadders en de Friese taal meer zichtbaar maken in de gemeente. Zo kunnen we ons onderscheiden, zeker met het oog op Culturele Hoofdstad 2018. We maken beleid voor meertaligheid in het algemeen en het gebruik van het Fries in het bijzonder. De namen van gemeente, stad en dorpen worden niet gewijzigd. Zowel stad als gemeente worden aangeduid als ‘Leeuwarden’. De dorpen hebben veelal een Friese naam.

Samenstelling college

In deze collegeperiode komt er veel nieuw werk op ons af. Voorbeelden zijn de decentralisaties in het sociale domein, de voorbereiding op Culturele Hoofdstad 2018, de uitbreiding van de gemeente met het noordelijk deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim en de toekomstige uitbreidingen van de gemeente naar het noordwesten. Daarom wordt de omvang van het college de komende collegeperiode uitgebreid van 4 naar 5,6 fte, te verdelen over 6 wethouders.