Collegeprogramma gemeente Leeuwarden 2014-2018

Iedereen een kans

We bieden mensen kansen. Op allerlei manieren. Werk is daarbij topprioriteit.

Meer banen

We creëren minimaal duizend nieuwe banen op alle niveaus. Onder meer in de sectoren duurzaamheid, watertechnologie en agrifood. Ook de uitverkiezing tot Culturele Hoofdstad 2018 brengt nieuwe werkgelegenheid. Samen met de provincie en andere gemeenten investeren we in een sterke regiopositie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.

We verbeteren de gemeentelijke dienstverlening voor bestaande ondernemers. Verder gebruiken we het inkoop- en aanbestedingsbeleid om banen te creëren. Met het Friese bedrijfsleven en beroepsonderwijs bekijken we onder meer hoe we ondernemerschap kunnen stimuleren. We blijven investeren in regionale arbeidsmarktbenadering, samen met de provincie en gemeenten. Ook werk voor mensen met een arbeidsbeperking en het anders inrichten van de sociale werkvoorziening krijgen aandacht.

Toerisme en marketing

Onze gemeente heeft veel te bieden aan toeristen uit de hele wereld. We gaan de toeristische mogelijkheden van onze stad, dorpen en omgeving nog sterker promoten. Zodat we meer bezoekers trekken die langer blijven. Dat stimuleert de economie en betekent meer banen. Daarbij werken we nauw samen met de provincie, ondernemers en andere commerciële partijen.

Kansen voor kinderen en jongeren

Kansen bieden betekent ook: gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen en jongeren. Ons doel is dat jongeren onder de 27 jaar onderwijs volgen of werk hebben. We willen schooluitval voorkomen. Samen met scholen investeren we in de kwaliteit van onderwijs en onderwijsinnovatie. Ook pakken we leerachterstanden vroegtijdig aan. Bovendien is het belangrijk dat meer jongeren met een startkwalificatie van school komen. Jongeren die een opleiding afronden, moeten snel een baan kunnen vinden. We stimuleren een betere aansluiting en samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De University Campus Fryslân speelt hierbij een belangrijke rol.

Duurzame ontwikkelingen

We stimuleren initiatieven op het gebied van watertechnologie en duurzaamheid. Zo gaan we door met het duurzame project Groen Werkt!, dat we samen met de provincie zijn gestart. Het biedt kansen om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en levert ook nieuwe banen op. Onderdeel van het project is verduurzaming van woningen. Dit leidt tot lagere energielasten en draagt dus ook bij aan armoedebestrijding.

Iedereen een kans. Zo:

  • Meer banen
  • Sterke positie regio
  • Goed vestigingsklimaat voor bedrijven
  • Aantrekkelijke winkelstad
  • Onafhankelijk van fossiele brandstoffen
  • Minder vroegtijdig schoolverlaten
  • Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  • Gelijke ontwikkelkansen voor kinderen
  • Gerichte marketing van stad én regio