Collegeprogramma gemeente Leeuwarden 2014-2018

Iedereen doet mee

Iedereen doet mee in onze gemeente. We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en stimuleren initiatieven in wijk en dorp.

Veranderingen in het sociale domein

De gemeente krijgt nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en participatie. We pakken deze ‘decentralisaties’ in samenhang op. We moeten meer doen met minder en gaan de zorg anders organiseren.

Heeft iemand hulp nodig? Dan vragen we eerst wat hij of zij zelf kan regelen. Dit past bij een zelfredzame samenleving en bij de nieuwe rol van de overheid. De zorg wordt beter, goedkoper en efficiënter, als we het dichtbij mensen organiseren. En: de schotten tussen zorgvormen- en instellingen moeten verdwijnen.  

Sociale wijkteams

We zorgen voor een dekkend netwerk van sociale wijk- en dorpenteams. Deze teams staan in direct contact met inwoners van Leeuwarden. Zij kunnen mensen meer zelfredzaam maken, problemen snel signaleren en een beroep doen op tweedelijns specialisten. Zo kunnen we tijdig goede hulp bieden en een te groot beroep op specialistische zorg voorkómen. Bij ernstige probleemsituaties (zoals huiselijk geweld) wordt samengewerkt met het Veiligheidshuis Fryslân.

Initiatief in wijken en dorpen

Bewonersactiviteiten moeten zoveel mogelijk in een dorp of wijk zelf ontstaan. Daarom ondersteunen we lokale initiatieven van bewonersorganisaties en andere samenwerkingsverbanden. We maken hiervoor budget vrij en geven ruimte aan innovatie en experiment.

Wijken die onder de derde ronde Stedelijk vernieuwing vallen, ontvangen een eigen wijkbudget. De wijkaanpak voor deze wijken krijgt een stevig vervolg, om de leefbaarheid verder verbeteren. We stellen ook een Mienskipfonds in, voor initiatieven die de leefbaarheid en participatie in de gemeente vergroten.

Sport en bewegen

Met de inzet van buurtcoaches stimuleren we sport en beweging op school, in dorpen en wijken. Waar mogelijk helpen we verenigingen en wijkbewoners bij nieuwe initiatieven. We onderzoeken ook de haalbaarheid van een nieuw stadion voor Cambuur. En we gaan onderhoud en beheer van sportaccomodaties goedkoper maken.

Armoedebestrijding

Armoede kan deelname aan de samenleving beperken. We werken daarom aan integraal beleid voor armoedebestrijding. Een belangrijk onderdeel: meer duurzame woningen. Dit betekent energiebesparing en dus lastenverlichting. Ook zetten we in op het voorkómen van schulden en gezinnen met weinig geld ontvangen een Kindpakket. Mensen kunnen ook eenvoudiger een beroep doen op inkomensondersteuning.

Veilige omgeving

Samen zorgen we voor een schone en veilige leefomgeving. Iedereen heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Het veiligheidsbeleid van de gemeente krijgt een vervolg. We bestrijden criminaliteit en richten ons op sociale veiligheid. Het Veiligheidshuis Fryslân speelt hierbij een grote rol. De inzet van straat- en fancoaches, de aanpak van woonoverlast en gericht cameratoezicht in de binnenstad krijgen opnieuw prioriteit.

Iedereen doet mee. Zo:

  • Zelfredzame samenleving
  • Inzet van sociale wijkteams
  • Innovaties in zorg en ondersteuning
  • Ondersteunen lokale initiatieven
  • Meer sport en bewegen
  • Effectiever minimabeleid
  • Leeuwarden veilige gemeente