Collegeprogramma gemeente Leeuwarden 2014-2018

Een solide basis voor iedereen

Een solide financiële huishouding; dat is en blijft belangrijk voor de gemeente. We kiezen voor een goed evenwicht tussen noodzakelijke bezuinigingen en waardevolle investeringen.

Bezuinigen én investeren

De komende collegeperiode bezuinigen we structureel € 9,6 miljoen, onder andere op subsidies. Hiervan wordt € 2,3 miljoen weer ingezet voor nieuw beleid. Het restant is nodig voor dekking van het begrotingstekort bij ongewijzigd beleid. In 2017 voldoen we ruimschoots aan het uitgangspunt, dat de meerjarenbegroting structureel sluitend moet zijn. Met € 19 miljoen aan incidentele middelen leggen we een solide basis voor de afspraken die we met Provincie Fryslân maakten in het kader van de Samenwerkingsagenda.

Organisatieontwikkeling

De beweging naar een ‘nieuwe overheid’ vraagt om een efficiënte en compacte organisatie, die integraal werkt én denkt. Daarbij streven we naar een plattere gemeentelijke organisatie, waarbij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd. Ook verkennen we de mogelijkheden van ‘outsourcing’ (uitbesteden) en regionale samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van belastingheffing, onderhoud of inkoop.

Decentralisaties

Vanaf 2015 draagt het Rijk taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie over. Tegelijkertijd betekent dit een bezuiniging van ongeveer € 30 miljoen. We zetten in op vroegtijdige signalering, dichtbij de burgers, in de wijken en dorpen.

Deze aanpak via sociale wijkteams leidt tot minder doorverwijzing naar specialisten. Er blijft een vangnet voor mensen die dat nodig hebben. De decentralisaties blijven niet zonder gevolgen voor betrokken instellingen. We zijn onderweg naar prestatiegerichte financiering, die lager zal zijn dan in het verleden. 

Bijstandsuitgaven in de pas

De economische crisis heeft geleid tot een groot beroep op bijstandsuitkeringen. In Fryslân en Leeuwarden zijn de effecten groter dan elders. Leeuwarden heeft nu een tekort van ongeveer € 10 miljoen op haar bijstandsbudget. We willen het bijstandstekort terugbrengen tot maximaal € 3 miljoen in 2015. Onder andere door het verminderen van vroegtijdig schoolverlaten, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt én het creëren van duurzame banen via initiatieven als Groen Werkt!

Lokale lasten

Het tarief voor de onroerend zaakbelasting wordt niet verhoogd, op een correctie voor de inflatie na. Er komt een voorstel over de herziening van de tariefstructuur van de afvalstoffenheffing.

Publieke dienstverlening

Sinds januari 2014 heeft Grou een dienstverleningsloket. De komende periode volgen we het gebruik van dit loket in Grou. Daarnaast investeren we in de verdere ontwikkeling van digitale dienstverlening. Bedrijven en burgers moeten uiterlijk in 2017 alle zaken die zij met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen.